รู้จักกับป้ายเตือนรูปแบบต่าง ๆ ในโรงงาน

by Rita Miller
12 views
รู้จักกับป้ายเตือนรูปแบบต่าง ๆ ในโรงงาน

ป้ายห้าม (Prohibition Signs)

ป้ายห้ามในโรงงานถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยโดยระบุการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน ป้ายเหล่านี้สามารถจดจำได้ง่าย โดยทั่วไปจะมีวงกลมสีแดงตัวหนาและมีเส้นทแยงมุมพาดผ่าน 

 • ห้ามสูบบุหรี่: ระบุพื้นที่ที่ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือการปนเปื้อน
 • ห้ามเข้า: ใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
 • ห้ามสัมผัส: เตือนไม่ให้สัมผัสเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายหรือละเอียดอ่อน

ป้ายเตือน (Warning Signs)

ป้ายเตือนใช้เพื่อแจ้งเตือนคนงานและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของโรงงาน ป้ายเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้ถึงอันตราย และโดยทั่วไปจะเป็นสีเหลืองพร้อมข้อความหรือสัญลักษณ์สีดำ รวมถึงคำ วัตถุประสงค์คือเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลตระหนักถึงความเสี่ยงที่อยู่รอบตัวและใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็น

 • ไฟฟ้าแรงสูง: แจ้งเตือนเมื่อมีอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต
 • วัสดุอันตราย: เตือนพื้นที่จัดเก็บหรือจัดการสารอันตราย
 • รถยก: ระบุพื้นที่ที่มีรถยกทำงาน เตือนคนเดินให้ระมัดระวัง

ป้ายบังคับความปลอดภัย (Mandatory Action Signs)

ป้ายบังคับความปลอดภัย ระบุถึงการกระทำบางอย่างที่ต้องดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ป้ายเหล่านี้มีลักษณะเป็นวงกลมสีน้ำเงินพร้อมรูปสัญลักษณ์สีขาว ซึ่งแสดงถึงการดำเนินการที่จำเป็น ป้ายเหล่านี้มีความสำคัญในการบังคับใช้มาตรการป้องกันในหมู่คนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีอันตรายเฉพาะ

 • สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา: กำหนดให้มีการใช้แว่นตานิรภัยในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ดวงตา
 • ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน: ระบุโซนที่มีระดับเสียงสูงและจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
 • สวมถุงมือนิรภัย: จำเป็นในพื้นที่ที่การจัดการวัสดุอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่มือ

ป้ายฉุกเฉิน (Emergency Information Signs)

ป้ายฉุกเฉินจะบอกทิศทางหรือข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน ป้ายเหล่านี้เป็นสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยและระบุเส้นทางหลบหนี สถานีปฐมพยาบาล หรือห้องอาบน้ำฉุกเฉิน ป้ายที่ชัดเจนและมองเห็นได้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการชี้นำบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ทางออกฉุกเฉิน: ชี้ไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • การปฐมพยาบาล: ทำเครื่องหมายตำแหน่งของชุดปฐมพยาบาลหรือสถานีเพื่อความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว
 • จุดรวมตัว: กำหนดพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้คนควรรวมตัวกันระหว่างการอพยพ

ป้ายความปลอดภัยอัคคีภัย (Fire Safety Signs)

ป้ายความปลอดภัยจากอัคคีภัยเป็นป้ายเฉพาะที่ใช้ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงและทางหนีไฟฉุกเฉิน โดยทั่วไปแล้วป้ายเหล่านี้จะเป็นสีแดง โดยมีสัญลักษณ์ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนไฟไหม้ และสายฉีดน้ำดับเพลิง ตำแหน่งที่เหมาะสมและการมองเห็นป้ายเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินด้านอัคคีภัย

 • เครื่องดับเพลิง: ชี้ตำแหน่งของถังดับเพลิงเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วระหว่างที่เกิดเพลิงไหม้
 • สัญญาณเตือนไฟไหม้: ระบุตำแหน่งของสัญญาณเตือนไฟไหม้เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนได้ทันทีในกรณีเกิดเพลิงไหม้
 • ม้วนท่อดับเพลิง: ระบุตำแหน่งของม้วนท่อดับเพลิงเพื่อวัตถุประสงค์ในการดับเพลิง

สีของป้ายเตือนต่าง ๆ

 • สีแดง: ใช้สำหรับป้ายห้ามและอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นสัญลักษณ์ของอันตรายและใช้เพื่อดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็ว
 • สีเหลือง: แสดงถึงความระมัดระวังและใช้เป็นสัญญาณเตือนเพื่อบ่งบอกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 • สีน้ำเงิน: แสดงถึงการดำเนินการบังคับ ซึ่งมักใช้เพื่อบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE
 • สีเขียว: เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย และใช้สำหรับป้ายข้อมูลฉุกเฉิน เช่น การปฐมพยาบาลหรือทางออกฉุกเฉิน
 • สีขาว: มักใช้ร่วมกับสีอื่นๆ (เช่น สีแดงหรือสีน้ำเงิน) สำหรับข้อความหรือรูปสัญลักษณ์เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับป้ายต่าง ๆ

OSHA

OSHA ในสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสำหรับป้ายความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม กฎระเบียบของ OSHA ระบุการออกแบบ การใช้ และการวางป้ายความปลอดภัยในโรงงาน กฎระเบียบเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าป้ายต่างๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย กระชับ และสื่อสารข้อความที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน OSHA ยังกำหนดว่าต้องใช้ป้ายความปลอดภัยเพื่อระบุและกำหนดอันตรายเฉพาะที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ANSI

มาตรฐานซีรีส์ ANSI Z535 ให้แนวทางโดยละเอียดสำหรับการออกแบบ การใช้งาน และการใช้ป้ายและฉลากด้านความปลอดภัย หลักเกณฑ์เหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดสำหรับเค้าโครง สี และสัญลักษณ์ที่จะใช้กับป้ายความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องและความชัดเจนในข้อความ มาตรฐาน ANSI ได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวในการสื่อสารอันตรายผ่านป้าย

ISO 

ISO 7010 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดสัญลักษณ์ความปลอดภัยโดยใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล มาตรฐานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดจำป้ายความปลอดภัยในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับสากล ISO 7010 ครอบคลุมเครื่องหมายด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัย ข้อห้าม คำเตือน และการบังคับ และจำเป็นสำหรับโรงงานระดับโลกที่ดำเนินงานในหลายประเทศ

นอกจากนี้ในเรื่องความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนดให้มี จป บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร คือ ลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งโดยนายจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป บริหาร) ซึ่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป บริหาร ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565 โดยได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน้าที่ของจป บริหาร คือ การดำเนินการประสานงานและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร การกำหนดและสร้างนโยบาย แผน และกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานทุกๆ ด้าน เพื่อให้สถานที่ทำงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเป็นระบบ

You may also like

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ที่พาคุณสู่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในรูปแบบของบทความที่อ่านได้ง่ายๆ

เรื่องล่าสุด

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Audtinwireless